CE Belgesi Kapsamındaki Ürünler  ;
A?a??daki CE Belgesi  gerektiren direktifler aras?nda bulunan,
Üye ülkelerde yada üçüncü ülkelerde imal edilmi? tüm yeni ürünlerin,
Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullan?lm?? veya ikinci el ürünlerin,
Direktiflerin hükümlerine yeni ürün gibi tabi olan, önemli de?i?ikli?e u?ram?? ürünlerin,
CE Belgelendirilmesi gerekmektedir.

YEN? YAKLA?IM D?REKT?FLER? (CE Sertfikas? GEREKT?REN) ;

1.?n?aat malzemeleri - ?lgili Yönetmelik - ?lgili Yönetmelik(305/2011/AB) - ?lgili YönetmelikYAPI MALZEMELER? YÖNETMEL???
2.Asansörler - ?lgili Yönetmelik(95/16/AT)/ - ?lgili YönetmelikAsansör Yönetmeli?i
3.Gaz Yakan Aletler - ?lgili Yönetmelik(2009/142/AT)/ - ?lgili YönetmelikGaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
4.S?cak su kazanlar? - ?lgili Yönetmelik(92/42/AT)/ - ?lgili YönetmelikS?v? ve Gaz Yak?tl? Yeni S?cak Su Kazanlar?n?n Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
5.Bas?nçl? kaplar - ?lgili Yönetmelik(97/23/AT)/ - ?lgili YönetmelikBas?nçl? Ekipmanlar Yönetmeli?i
6.Oyuncaklar - ?lgili Yönetmelik(2009/48/AT)/ - ?lgili YönetmelikOyuncaklar Hakk?nda Yönetmelik
7. Ki?isel Koruyucu Donan?mlar? - ?lgili Yönetmelik(89/686/AT)/ - ?lgili YönetmelikKi?isel Koruyucu Donan?m Yönetmeli?i
8. Makinalar - ?lgili Yönetmelik(2006/42/AT) - ?lgili YönetmelikMakina Emniyeti Yönetmeli?i
9.T?bbi cihazlar - ?lgili Yönetmelik(93/42/AT)/ - ?lgili YönetmelikT?bbi Cihaz Yönetmeli?i
10.In vitro t?bbi tan? cihazlar? - ?lgili Yönetmelik(98/79/AT)/ - ?lgili YönetmelikVücut D???nda Kullan?lan T?bbi Tan? Cihazlar? Yönetmeli?i
11.Ölçü Aletleri - ?lgili Yönetmelik(2004/22/AT) - ?lgili YönetmelikÖlçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeli?i
12.Otomatik Olmayan Tart? Aletleri - ?lgili Yönetmelik(2009/23/AT)/ - ?lgili YönetmelikOtomatik Olmayan Tart? Aletleri Yönetmeli?i
13.Alçak Gerilim Cihazlar? - ?lgili Yönetmelik(2006/95/AT) - ?lgili YönetmelikBelirli Gerilim S?n?rlar? Dahilinde Kullan?lmak Üzere Tasarlanm?? Elektrikli Teçhizat ?le - ?lgili Yönetmelik
14.Elektromanyetik Uyumluluk - ?lgili Yönetmelik(2004/108/AT) - ?lgili YönetmelikElektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli?i
15.Basit bas?nçl? kaplar - ?lgili Yönetmelik(2009/105/AT)/ - ?lgili YönetmelikBasit Bas?nçl? Kaplar Yönetmeli?i
16. Vücuda Yerle?tirilebilir Aktif T?bbi Cihazlar - ?lgili Yönetmelik(90/385/AT)/ - ?lgili YönetmelikVücuda Yerle?tirilebilir Aktif T?bbi Cihazlar Yönetmeli?i
17.Patlay?c? Ortamlarda Kullan?lan Ekipmanlar - ?lgili Yönetmelik(94/9/AT)/ - ?lgili YönetmelikMuhtemel Patlay?c? Ortamda Kullan?lan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle - ?lgili Yönetmelik
18.Sivil kullan?m için patlay?c?lar - ?lgili Yönetmelik(93/15/EEC)/ - ?lgili YönetmelikSivil Kullan?m Amaçl? Patlay?c? Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arz? ve Denetlenmesi Hakk?nda Yönetmelik
19.Yolcu Ta??ma Amaçl? Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar - ?lgili Yönetmelik(2000/9/AT)/ - ?lgili Yönetmelik?nsan Ta??mak Üzere Tasar?mlanan Kablolu Ta??ma Tesisat? Yönetmeli?i
20.Gezi Amaçl? Tekneler - ?lgili Yönetmelik(2013/53/AB)/ - ?lgili YönetmelikGezi Tekneleri Yönetmeli?i
21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlar? - ?lgili Yönetmelik(99/5/AT)/ - ?lgili YönetmelikTelsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar? Yönetmeli?i

YEN? VE KÜRESEL YAKLA?IM PRENS?PLER? KAPSAMINDA GEL??T?R?LM?? ANCAK
'CE' ??ARET?N?N KULLANILMADI?I D?REKT?FLER

Ambalaj ve Ambalaj At?klar? - ?lgili Yönetmelik ; Packaging and packaging waste - ?lgili Yönetmelik ; 94/62/EC
Trans - Avrupa Yüksek H?zl? Rayl? Sistemi - ?lgili Yönetmelik ; High-speed rail - ?lgili Yönetmelik ; 96/48/EC
rans - Avrupa Geleneksel Rayl? Sistemi - ?lgili Yönetmelik ; Conventional rail - ?lgili Yönetmelik ; 2001/16/EC
Denizcilik Ekipmanlar? - ?lgili Yönetmelik ; Marine equipment - ?lgili Yönetmelik ; 96/98/EC

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.